SANASKODIN PALVELUT


Sanaskoti tarjoaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille ympärivuorokautista laitoshoitoa Uudellamaalla Siuntiossa. Pääasiallinen kohderyhmämme ovat aikuiset päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Palvelumme soveltuvat erityisen hyvin asiakkaille, joiden kuntoutuksessa otamme huomioon alkoholi-, huume-, lääkeriippuvuus, toiminnaliset riippuvuudet-, mielenterveys- ja sosiaaliset ongelmat samaan kuntoutusaikaan. Sanaskodin ammattihenkilökunnalla on työtehtävien edellyttämä koulutus ja henkilöstön määrä täyttää STM 2002:n vaatimukset.

 Teemme kiinteää yhteistyötä tukien ja täydentäen jo olemassa olevia kuntien ja kaupunkien sosiaalipuolen päihde- ja mielenterveyspalveluita. Asiakkaamme hakeutuvat päihdekuntoutukseen pääsääntöisesti oman paikkakunnan selviämisaseman, päihdeklinikan, sosiaalitoimiston, mielenterveysyksikön, sairaalan, terveyskeskuksen tai katkaisuhoidon kautta. Kuntoutukseen tullaan kunnan/kaupungin myöntämällä maksusitoumuksella. Kuntoutukseen tullaan päihteettömänä. Kuntoutukseen tullessa, alkuvaiheessa laaditaan asiakkaan kanssa yhdessä henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. Kuntoutussuunnitelma ja väliarviot toimitetaan aina lähettävälle taholle. Kuntoutuksen aikana järjestetään hoitoneuvotteluja yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaan.

Kuntoutuksen kulmakivet


 • Ammattitaitoinen päihde- ja mielenterveystyön henkilöstö 
 • Omahoitajan yksilöllinen ohjaus 
 • Motivoiva haastattelu 
 • Muutoksen vaihemalli 
 • Riippuvuuden ulottuvuudet (fyysinen, sosiaalinen, henkinen)
 • Edukatiiviset ryhmät, terapeuttiset ryhmät sekä toiminnalliset ryhmät
 •  Sovellettua yhteisöhoitoa sekä vertaistukiryhmät 
 • Ratkaisukeskeinen, kognitiivinen ja dialektinen lähetysmistapa 
 • Lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuus 
 • Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen 
 • Arjenharjoittelua
 •  Ravinto ja liikunta Green Care -toiminta 
 • Neurosonic - patja asiakkaiden käytössä
 •  Kaunis ja kodikas ympäristö sekä majoitus yhden hengen huoneessa
 •  Hyvät liikunta ja harrastemahdollisuudet, mm. uimahalli käynnit 

AMMATTITAITOINEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN HENKILÖSTÖ

Sanaskodin hoitohenkilökunnasta yli puolet on sairaanhoitaja-tasoista ja puolet lähihoitaja-tasoista henkilöstöä, joilla on vahva kokemus päihde- ja mielenterveystyöstä. Henkilöstömitoitus on 0,5 hoitajaa yhtä asiakasta kohti. Yrittäjät vastaavat kehittämistoiminnasta sekä markkinoinnista.

Henkilökuntaa on muun muassa seuraavissa tehtävissä:

 • Vastaava sairaanhoitaja / sairaanhoitaja AMK
 • Sairaanhoitaja AMK / sielunhoitoterapeutti
 • Mielisairaanhoitaja / päihdetyön AMK-tutkinto / ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus
 • Sairaanhoitajia AMK
 • Lähihoitajia, toimintaterapeutti,  skeematerapeutti, palveluohjaaja / sosionomi AMK
 • Lääkäri
 • Keittäjä
 • Siistijä
 • Kiinteistön huoltomies

Henkilökuntamme ylläpitää ja parantaa jo olemassa olevaa ammattitaitoaan jatkuvalla koulutuksella. Palvelutason säilyttämiseksi ja oman jaksamisen tukemiseksi käytämme säännöllistä ulkopuolista työnohjausta sekä sisäisiä henkilökuntapalavereita. Laadunhallinnan kehittämistarpeiden tunnistajana ja suunnannäyttäjänä käytämme ITE-järjestelmää ja -itsearviointia.
OMAHOITAJUUS

Opastamaan ja tukemaan kohti uusia toimivia toimintamalleja, asiakas saa ohjaajakseen omahoitajan. Tässä luottamuksellisessa ja vuorovaikutteisessa suhteessa asiakas käy läpi keskustelujen ja tehtävien kanssa sitä prosessiajattelua, mikä on hänet johtanut riippuvuuteen, mitä riippuvuus hänelle merkitsee ja miten opetella uusi toimintamalli riippuvuuskäyttäytymisen tilalle. Omahoitajakeskusteluja käydään kerran viikossa (tarvittaessa useamminkin).
VAPAA-AJAN HARRASTUSMAHDOLLISUUDET

Asiakkaat kehittävät suunnitelmallisesti omaa vapaa-ajan viettoaan. Sanaskodin omalla kiinteistöllä on mahdollisuus pelata pingistä, kuntoilla kuntosalilla, soittaa erilaisia soittimia (pianoa, kitaroita, rumpuja) sekä saunoa puusaunassa. Lisäksi Sanaskoti sijaitsee luonnon keskellä, joten täällä on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Myös kalastaminen mahdollistuu onkien läheisillä järvillä kesäisin ja talvisin pilkkien. Lisäksi teemme säännöllisesti retkiä mm. paikalliseen luontoon ja uimarannoille (talvisin uimahalliin).

RYHMÄTOIMINTA

Riippuvuuden hoito -ohjelma (RIHO)

Ryhmässä asiakkaat saavat tietoa sekä työstävät päihderiippuvuutta, sen seurauksia, selviytymis- ja riskitilanteiden hallintakeinoja, identiteettiä, kieltäytymis- ja ongelma- sekä vuorovaikutustaitoja, elämäntyyliä joka sisältää tavoitteiden mukaisia arvoja ja suhtautumista tulevaisuuteen.

Faktaryhmä

Ryhmässä asiakkaat saavat tietoa mielenterveydestä sekä eri mielenterveyshäiriöistä, kuten ADHD, psykoosi, masennus, bipolaarihäiriö, skitsofrenia, persoonallisuushäiriöt, univaikeudet.

Ahdistuksen hallinta -ryhmä

Ryhmätyöskentelyssä käytetään Ahdistuksesta vapaaksi -kirjaa. Asiakkaat saavat tietoa ahdistuksesta, keinoja ja välineitä ahdistusten sekä pelkojen hallintaan.

Tunneryhmä

Ryhmässä asiakkaat saavat tietoa erilaisista tunteista, tutustuvat tunteiden sisäisiin kokemuksiin, opettelevat käsittelemään tunteita ja pukemaan niitä sanoiksi.

Voimavararyhmä

Ryhmässä asiakkaat työstävät omia voimavarojaan sekä löytävät uusia. Työskentelyn avulla asiakkaan pystyvyyden tunne muutokseen vahvistuu.

Vertaisryhmä

Vertaistuen avulla asiakas oppii ymmärtämään itseään ja sitä mistä on kuntoutumassa. Muiden selviytymisen kokemukset antavat toivoa ja uskoa omaan selviytymiseen. Vertaisryhmä on riippuvuusproplematiikkaa käsittelevä avoin keskusteluryhmä. Ryhmän tavoitteena on tukea asiakkaan kuntoutumista vertaistuen avulla. Ryhmässä asiakkaat pohtivat ja keskustelevat kirjallisten tehtävien kautta riippuvuuttaan, tavoitteitaan ja voimavarojaan.

Itseapuryhmät

Sanaskodilla kokoontuu kerran viikossa ulkopuolisten vertaisten vetämä AA-ryhmä, asiakkaiden tai ulkopuolisen vetämä NA-ryhmä Sanaskodin kuntoutuksessa oleville asiakkaille.

Stop Huumeille -ryhmä

Sanaskodilla kokoontuu kerran kuukaudessa ulkopuolisten vertaisten vetämä, Sanaskodin kuntoutuksessa oleville asiakkaille tarkoitettu Stop Huumeille -ryhmä.

Lady- ja äijäryhmä

Lady- ja äijäryhmän tavoitteena on asiakkaan tutustuminen omaan identiteettiin ja sen vahvistuminen.

Liikunta- ja musiikkiryhmä

Sanaskodilta löytyy myös liikunta- ja musiikkiryhmät.
Puhelin palveluohjaaja / asiakaspaikkatiedustelut: 045 1136 334 | Puhelin kanslia / hoitajat: 045 321 8744 | Sähköposti: infosanaskoti@medivida.fi